کد مثاله : 10327

تاریخ درج مقاله : جمعه 6 اسفند 1395
پایگاه جامع حفظ مجازی قرآن کریم
• چهارمین مرحله آزمون سراسری حفظ قرآن کریم، اسفند 94
چهارمین مرحله آزمون سراسری حفظ قرآن کریم اسفند ماه 1394،(اوقاف)
چهارمین مرحله آزمون سراسری حفظ قرآن کریم در اسفند ماه سال 1394 
 

آزمون سراسری حفظ ترتیبی قرآن کریم،  اسفند ماه 1394     

آزمون سراسری حفظ موضوعی قرآن کریم،  اسفند ماه 1394