دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای شَحات اَنور
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 3711
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای مصطفی اسماعیل
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 5277
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای عبدالله مَطرود
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 2646
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای ماهر المعیقلی
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 47722
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای عبدالله خیاط
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 2768
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای خلیل شاهین
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 2324
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای محمد جبریل
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 4610
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای عبدالرحمن الحُذیفی
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 4376