دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای عبدالعزیز حَصّان
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 3049
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای مقبول حنیف
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 2659
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای عباس امام جمعه
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 4768
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای هانی الرفاعی
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 3571
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای محمد ایوب
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 2941
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای علی جابر
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 3185
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای ابراهیم الاخضر
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 2470
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط
تمام دوره ترتیل به تفکیک سوره بوده و هر سوره در قالب یک فایل MP3 ارائه شده است.
بازدید: 13784