دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
بازدید: 9441
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت صفحه به صفحه - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
بازدید: 17122
دانلود تحدیر کل قرآن کریم با صدای استاد دباغ
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
بازدید: 113358
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد دباغ
تفکیک بصورت صفحه به صفحه - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
بازدید: 11964
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
تفکیک بصورت صفحه به صفحه - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
بازدید: 51954
 قرآن صوتی حبل المتین 5 - آندروید
قرآن صوتی حبل المتین 5 - آندروید
بازدید: 3748
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
تفکیک به صورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
بازدید: 25377