رشته یک جزء (جزء اول قرآن کریم)(جا مانده از آزمون)
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
پاسخنامه حفظ موضوعی 150 موضوع( 150 موضوع اول)
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم