پاسخنامه رشته یک جزء (جزء یک)
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
پاسخنامه رشته یک جزء (جزء سی)
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
پاسخنامه رشته دو جزء (دو جزء اول)
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
پاسخنامه رشته سه جزء (سه جزء اول)
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
پاسخنامه رشته پنج جزء (پنج جزء اول)
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
پاسخنامه رشته 10 جزء (10 جزء اول)
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
پاسخنامه رشته پانزده جزء(15 جزء اول)
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
پاسخنامه رشته بیست جزء(20 جزء اول)
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
پاسخنامه رشته حفظ کل
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
پاسخنامه حفظ موضوعی 150 موضوع( 150 موضوع اول)
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
حفظ موضوعی 300موضوع
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم