ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1220
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
269
00:00:00
2
جزء دوم
178
00:00:00
3
جزء سوم
164
00:00:00
4
جزء چهارم
165
00:00:00
5
جزء پنجم
170
00:00:00
6
جزء ششم
159
00:00:00
7
جزء هفتم
159
00:00:00
8
جزء هشتم
158
00:00:00
9
جزء نهم
161
00:00:00
10
جزء دهم
159
00:00:00
11
جزء یازدهم
162
00:00:00
12
جزء دوازدهم
161
00:00:00
13
جزء سیزدهم
159
00:00:00
14
جزء چهاردهم
158
00:00:00
15
جزء پانزدهم
159
00:00:00
16
جزء شانزدهم
158
00:00:00
17
جزء هفدهم
158
00:00:00
18
جزء هجدهم
158
00:00:00
19
جزء نوزدهم
159
00:00:00
20
جزء بیستم
158
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
161
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
165
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
158
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
158
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
159
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
161
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
158
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
158
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
167
00:00:00
30
جزء سی ام
201
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1109
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
236
00:00:00
2
جزء دوم
157
00:00:00
3
جزء سوم
148
00:00:00
4
جزء چهارم
139
00:00:00
5
جزء پنجم
139
00:00:00
6
جزء ششم
137
00:00:00
7
جزء هفتم
131
00:00:00
8
جزء هشتم
133
00:00:00
9
جزء نهم
134
00:00:00
10
جزء دهم
133
00:00:00
11
جزء یازدهم
132
00:00:00
12
جزء دوازدهم
132
00:00:00
13
جزء سیزدهم
133
00:00:00
14
جزء چهاردهم
131
00:00:00
15
جزء پانزدهم
132
00:00:00
16
جزء شانزدهم
132
00:00:00
17
جزء هفدهم
133
00:00:00
18
جزء هجدهم
131
00:00:00
19
جزء نوزدهم
133
00:00:00
20
جزء بیستم
132
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
133
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
134
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
132
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
133
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
131
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
132
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
133
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
132
00:00:00
29
جزء سی ام
153
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
134
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 3083
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
537
00:00:00
2
سوره بقره
458
00:00:00
3
سوره آل عمران
378
00:00:00
4
سوره نسا
358
00:00:00
5
سوره مائده
362
00:00:00
6
سوره انعام
361
00:00:00
7
سوره اعراف
357
00:00:00
8
سوره انفال
359
00:00:00
9
سوره توبه
357
00:00:00
10
سوره یونس
366
00:00:00
11
سوره هود
361
00:00:00
12
سوره یوسف
365
00:00:00
13
سوره رعد
359
00:00:00
14
سوره ابراهیم
359
00:00:00
15
سوره حجر
360
00:00:00
16
سوره نحل
359
00:00:00
17
سوره اسرا
359
00:00:00
18
سوره کهف
358
00:00:00
19
سوره مریم
357
00:00:00
20
سوره طه
359
00:00:00
21
سوره انبیا
360
00:00:00
22
سوره حج
359
00:00:00
23
سوره مومنون
359
00:00:00
24
سوره نور
359
00:00:00
25
سوره فرقان
373
00:00:00
26
سوره شعرا
361
00:00:00
27
سوره نمل
359
00:00:00
28
سوره قصص
359
00:00:00
29
سوره عنکبوت
358
00:00:00
30
سوره روم
360
00:00:00
31
سوره لقمان
358
00:00:00
32
سوره سجده
358
00:00:00
33
سوره احزاب
360
00:00:00
34
سوره سبا
358
00:00:00
35
سوره فاطر
360
00:00:00
36
سوره یس
365
00:00:00
37
سوره صافات
358
00:00:00
38
سوره ص
358
00:00:00
39
سوره زمر
358
00:00:00
40
سوره غافر
358
00:00:00
41
سوره فصلت
358
00:00:00
42
سوره شوری
358
00:00:00
43
سوره زخرف
358
00:00:00
44
سوره دخان
358
00:00:00
45
سوره جاثیه
360
00:00:00
46
سوره احقاف
359
00:00:00
47
سوره محمد
359
00:00:00
48
سوره فتح
359
00:00:00
49
سوره حجرات
359
00:00:00
50
سوره ق
361
00:00:00
51
سوره ذاریات
359
00:00:00
52
سوره طور
360
00:00:00
53
سوره نجم
358
00:00:00
54
سوره قمر
359
00:00:00
55
سوره رحمن
360
00:00:00
56
سوره واقعه
359
00:00:00
57
سوره حدید
359
00:00:00
58
سوره مجادله
359
00:00:00
59
سوره حشر
359
00:00:00
60
سوره ممتحنه
360
00:00:00
61
سوره صف
364
00:00:00
62
سوره جمعه
357
00:00:00
63
سوره منافقون
357
00:00:00
64
سوره تغابن
358
00:00:00
65
سوره طلاق
359
00:00:00
66
سوره تحریم
360
00:00:00
67
سوره ملک
363
00:00:00
68
سوره قلم
357
00:00:00
69
سوره حاقه
360
00:00:00
70
سوره معارج
359
00:00:00
71
سوره نوح
357
00:00:00
72
سوره جن
358
00:00:00
73
سوره مزمل
359
00:00:00
74
سوره مدثر
360
00:00:00
75
سوره قیامت
358
00:00:00
76
سوره انسان
362
00:00:00
77
سوره مرسلات
360
00:00:00
78
سوره نبا
398
00:00:00
79
سوره نازعات
363
00:00:00
80
سوره عبس
358
00:00:00
81
سوره تکویر
357
00:00:00
82
سوره انفطار
358
00:00:00
83
سوره مطففین
534
00:00:00
84
سوره انشقاق
358
00:00:00
85
سوره بروج
357
00:00:00
86
سوره طارق
358
00:00:00
87
سوره اعلی
358
00:00:00
88
سوره قاشیه
357
00:00:00
89
سوره فجر
359
00:00:00
90
سوره بلد
358
00:00:00
91
سوره شمس
357
00:00:00
92
سوره لیل
358
00:00:00
93
سوره ضحی
359
00:00:00
94
سوره شرح
358
00:00:00
95
سوره تین
357
00:00:00
96
سوره علق
358
00:00:00
97
سوره قدر
359
00:00:00
98
سوره بینه
357
00:00:00
99
سوره زلزله
361
00:00:00
100
سوره عادیات
366
00:00:00
101
سوره قارعه
361
00:00:00
102
سوره تکاثر
359
00:00:00
103
سوره عصر
361
00:00:00
104
سوره همزه
360
00:00:00
105
سوره فیل
358
00:00:00
106
سوره قریش
359
00:00:00
107
سوره ماعون
359
00:00:00
108
سوره کوثر
360
00:00:00
109
سوره کافرون
359
00:00:00
110
سوره نصر
363
00:00:00
111
سوره مسد
370
00:00:00
112
سوره توحید
368
00:00:00
113
سوره فلق
363
00:00:00
114
سوره ناس
385
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 5815
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
541
00:00:00
2
سوره بقره
458
00:00:00
3
سوره آل عمران
339
00:00:00
4
سوره نساء
323
00:00:00
5
سوره مائده
335
00:00:00
6
سوره انعام
313
00:00:00
7
سوره اعراف
315
00:00:00
8
سوره انفال
306
00:00:00
9
سوره توبه
304
00:00:00
10
سوره یونس
305
00:00:00
11
سوره هود
305
00:00:00
12
سوره یوسف
322
00:00:00
13
سوره رعد
307
00:00:00
14
سوره ابراهیم
326
00:00:00
15
سوره حجر
320
00:00:00
16
سوره نحل
308
00:00:00
17
سوره اسراء
314
00:00:00
18
سوره کهف
312
00:00:00
19
سوره مریم
312
00:00:00
20
سوره طه
312
00:00:00
21
سوره انبیاء
319
00:00:00
22
سوره حج
307
00:00:00
23
سوره مومنون
309
00:00:00
24
سوره نور
318
00:00:00
25
سوره فرقان
308
00:00:00
26
سوره شعراء
311
00:00:00
27
سوره نمل
307
00:00:00
28
سوره قصص
311
00:00:00
29
سوره عنکبوت
308
00:00:00
30
سوره روم
308
00:00:00
31
سوره لقمان
310
00:00:00
32
سوره سجده
308
00:00:00
33
سوره احزاب
311
00:00:00
34
سوره سبا
311
00:00:00
35
سوره فاطر
308
00:00:00
36
سوره یس
328
00:00:00
37
سوره صافات
307
00:00:00
38
سوره ص
309
00:00:00
39
سوره زمر
308
00:00:00
40
سوره غافر
308
00:00:00
41
سوره فصلت
308
00:00:00
42
سوره شوری
310
00:00:00
43
سوره زخرف
307
00:00:00
44
سوره دخان
307
00:00:00
45
سوره جاثیه
307
00:00:00
46
سوره احقاف
309
00:00:00
47
سوره محمد
308
00:00:00
48
سوره فتح
311
00:00:00
49
سوره حجرات
314
00:00:00
50
سوره ق
309
00:00:00
51
سوره ذاریات
309
00:00:00
52
سوره طور
312
00:00:00
53
سوره نجم
315
00:00:00
54
سوره قمر
310
00:00:00
55
سوره الرحمن
316
00:00:00
56
سوره واقعه
314
00:00:00
57
سوره حدید
311
00:00:00
58
سوره مجادله
314
00:00:00
59
سوره حشر
309
00:00:00
60
سوره ممتحنه
307
00:00:00
61
سوره صف
307
00:00:00
62
سوره جمعه
311
00:00:00
63
سوره منافقون
310
00:00:00
64
سوره تغابن
308
00:00:00
65
سوره طلاق
307
00:00:00
66
سوره تحریم
308
00:00:00
67
سوره ملک
328
00:00:00
68
سوره قلم
309
00:00:00
69
سوره حاقه
312
00:00:00
70
سوره معارج
315
00:00:00
71
سوره نوح
311
00:00:00
72
سوره جن
315
00:00:00
73
سوره مزمل
316
00:00:00
74
سوره مدثر
310
00:00:00
75
سوره قیامت
310
00:00:00
76
سوره انسان
310
00:00:00
77
سوره مرسلات
309
00:00:00
78
سوره نبا
374
00:00:00
79
سوره نازعات
329
00:00:00
80
سوره عبس
325
00:00:00
81
سوره تکویر
323
00:00:00
82
سوره انفطار
321
00:00:00
83
سوره مطففین
321
00:00:00
84
سوره انشقاق
320
00:00:00
85
سوره بروج
325
00:00:00
86
سوره طارق
332
00:00:00
87
سوره اعلی
320
00:00:00
88
سوره غاشیه
323
00:00:00
89
سوره فجر
338
00:00:00
90
سوره بلد
326
00:00:00
91
سوره شمس
326
00:00:00
92
سوره لیل
327
00:00:00
93
سوره ضحی
325
00:00:00
94
سوره شرح
320
00:00:00
95
سوره تین
320
00:00:00
96
سوره علق
321
00:00:00
97
سوره قدر
324
00:00:00
98
سوره بینه
320
00:00:00
99
سوره زلزله
320
00:00:00
100
سوره عادیات
331
00:00:00
101
سوره قارعه
325
00:00:00
102
سوره تکاثر
326
00:00:00
103
سوره عصر
320
00:00:00
104
سوره همزه
320
00:00:00
105
سوره فیل
322
00:00:00
106
سوره قریش
321
00:00:00
107
سوره ماعون
321
00:00:00
108
سوره کوثر
321
00:00:00
109
سوره کافرون
328
00:00:00
110
سوره نصر
322
00:00:00
111
سوره مسد
322
00:00:00
112
سوره توحید
324
00:00:00
113
سوره فلق
325
00:00:00
114
سوره ناس
370
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 13039
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
352
00:00:00
2
سوره بقره
295
00:00:00
3
سوره آل عمران
265
00:00:00
4
سوره نساء
255
00:00:00
5
سوره مائده
257
00:00:00
6
سوره انعام
254
00:00:00
7
سوره اعراف
254
00:00:00
8
سوره انفال
253
00:00:00
9
سوره توبه
255
00:00:00
10
سوره یونس
252
00:00:00
11
سوره هود
252
00:00:00
12
سوره یوسف
252
00:00:00
13
سوره رعد
252
00:00:00
14
سوره ابراهیم
252
00:00:00
15
سوره حجر
252
00:00:00
16
سوره نحل
252
00:00:00
17
سوره اسراء
256
00:00:00
18
سوره کهف
254
00:00:00
19
سوره مریم
253
00:00:00
20
سوره طه
253
00:00:00
21
سوره انبیاء
253
00:00:00
22
سوره حج
252
00:00:00
23
سوره مومنون
252
00:00:00
24
سوره نور
252
00:00:00
25
سوره فرقان
253
00:00:00
26
شعراء
252
00:00:00
27
سوره نمل
252
00:00:00
28
سوره قصص
252
00:00:00
29
سوره عنکبوت
252
00:00:00
30
سوره روم
252
00:00:00
31
سوره لقمان
252
00:00:00
32
سوره سجده
252
00:00:00
33
سوره احزاب
253
00:00:00
34
سوره سباء
253
00:00:00
35
سوره فاطر
253
00:00:00
36
سوره یس
258
00:00:00
37
سوره صافّات
253
00:00:00
38
سوره ص
252
00:00:00
39
سوره زمر
252
00:00:00
40
سوره غافر
252
00:00:00
41
سوره فصّلت
252
00:00:00
42
سوره شوری
252
00:00:00
43
سوره زخرف
252
00:00:00
44
سوره دخان
252
00:00:00
45
سوره جاثیه
252
00:00:00
46
سوره احقاف
252
00:00:00
47
سوره محمد
254
00:00:00
48
سوره فتح
253
00:00:00
49
سوره حجرات
252
00:00:00
50
سوره ق
252
00:00:00
51
سوره ذاریات
253
00:00:00
52
سوره طور
252
00:00:00
53
سوره نجم
252
00:00:00
54
سوره قمر
252
00:00:00
55
سوره رحمن
253
00:00:00
56
سوره واقعه
255
00:00:00
57
سوره حدید
252
00:00:00
58
سوره مجادله
253
00:00:00
59
سوره حشر
252
00:00:00
60
سوره ممتحنه
252
00:00:00
61
سوره صف
252
00:00:00
62
سوره جمعه
252
00:00:00
63
سوره منافقون
252
00:00:00
64
سوره تغابن
252
00:00:00
65
سوره طلاق
252
00:00:00
66
سوره تحریم
252
00:00:00
67
سوره ملک
255
00:00:00
68
سوره قلم
252
00:00:00
69
سوره حاقّه
252
00:00:00
70
سوره معارج
252
00:00:00
71
سوره نوح
252
00:00:00
72
سوره جن
254
00:00:00
73
سوره مزّمل
252
00:00:00
74
سوره مدّثر
252
00:00:00
75
سوره قیامت
252
00:00:00
76
سوره انسان
252
00:00:00
77
سوره مرسلات
253
00:00:00
78
سوره نبا
286
00:00:00
79
سوره نازعات
262
00:00:00
80
سوره عبس
257
00:00:00
81
سوره تکویر
255
00:00:00
82
انفطار
259
00:00:00
83
سوره مطففین
256
00:00:00
84
سوره انشقاق
256
00:00:00
85
سوره بروج
258
00:00:00
86
سوره طارق
257
00:00:00
87
سوره اعلی
261
00:00:00
88
سوره غاشیه
255
00:00:00
89
سوره فجر
257
00:00:00
90
سوره بلد
258
00:00:00
91
سوره شمس
257
00:00:00
92
سوره لیل
259
00:00:00
93
سوره ضحی
259
00:00:00
94
سوره شرح
257
00:00:00
95
سوره تین
255
00:00:00
96
سوره علق
260
00:00:00
97
سوره قدر
257
00:00:00
98
سوره بینه
258
00:00:00
99
سوره زلزال
256
00:00:00
100
سوره عادیات
257
00:00:00
101
سوره قارعه
256
00:00:00
102
سوره تکاثر
255
00:00:00
103
سوره عصر
256
00:00:00
104
سوره همزه
256
00:00:00
105
سوره فیل
259
00:00:00
106
سوره قریش
259
00:00:00
107
سوره ماعون
256
00:00:00
108
سوره کوثر
258
00:00:00
109
سوره کافرون
256
00:00:00
110
سوره نصر
256
00:00:00
111
سوره مسد
257
00:00:00
112
سوره توحید
259
00:00:00
113
سوره فلق
258
00:00:00
114
سوره ناس
343
00:00:00
rss
1