ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1851
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
377
00:00:00
2
جزء دوم
247
00:00:00
3
جزء سوم
233
00:00:00
4
جزء چهارم
230
00:00:00
5
جزء پنجم
239
00:00:00
6
جزء ششم
225
00:00:00
7
جزء هفتم
225
00:00:00
8
جزء هشتم
225
00:00:00
9
جزء نهم
226
00:00:00
10
جزء دهم
225
00:00:00
11
جزء یازدهم
230
00:00:00
12
جزء دوازدهم
226
00:00:00
13
جزء سیزدهم
226
00:00:00
14
جزء چهاردهم
223
00:00:00
15
جزء پانزدهم
224
00:00:00
16
جزء شانزدهم
223
00:00:00
17
جزء هفدهم
223
00:00:00
18
جزء هجدهم
224
00:00:00
19
جزء نوزدهم
224
00:00:00
20
جزء بیستم
223
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
226
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
230
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
225
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
223
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
224
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
226
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
223
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
224
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
232
00:00:00
30
جزء سی ام
278
00:00:00
 ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 1679
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
330
00:00:00
2
جزء دوم
224
00:00:00
3
جزء سوم
207
00:00:00
4
جزء چهارم
199
00:00:00
5
جزء پنجم
198
00:00:00
6
جزء ششم
205
00:00:00
7
جزء هفتم
191
00:00:00
8
جزء هشتم
192
00:00:00
9
جزء نهم
193
00:00:00
10
جزء دهم
192
00:00:00
11
جزء یازدهم
192
00:00:00
12
جزء دوازدهم
191
00:00:00
13
جزء سیزدهم
192
00:00:00
14
جزء چهاردهم
190
00:00:00
15
جزء پانزدهم
191
00:00:00
16
جزء شانزدهم
191
00:00:00
17
جزء هفدهم
192
00:00:00
18
جزء هجدهم
190
00:00:00
19
جزء نوزدهم
192
00:00:00
20
جزء بیستم
191
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
192
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
194
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
191
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
192
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
190
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
192
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
193
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
191
00:00:00
29
جزء سی ام
221
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
196
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 3977
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
647
00:00:00
2
سوره بقره
561
00:00:00
3
سوره آل عمران
463
00:00:00
4
سوره نسا
441
00:00:00
5
سوره مائده
448
00:00:00
6
سوره انعام
446
00:00:00
7
سوره اعراف
440
00:00:00
8
سوره انفال
442
00:00:00
9
سوره توبه
440
00:00:00
10
سوره یونس
449
00:00:00
11
سوره هود
444
00:00:00
12
سوره یوسف
449
00:00:00
13
سوره رعد
442
00:00:00
14
سوره ابراهیم
442
00:00:00
15
سوره حجر
443
00:00:00
16
سوره نحل
442
00:00:00
17
سوره اسرا
442
00:00:00
18
سوره کهف
441
00:00:00
19
سوره مریم
440
00:00:00
20
سوره طه
442
00:00:00
21
سوره انبیا
443
00:00:00
22
سوره حج
442
00:00:00
23
سوره مومنون
442
00:00:00
24
سوره نور
442
00:00:00
25
سوره فرقان
456
00:00:00
26
سوره شعرا
444
00:00:00
27
سوره نمل
442
00:00:00
28
سوره قصص
442
00:00:00
29
سوره عنکبوت
442
00:00:00
30
سوره روم
443
00:00:00
31
سوره لقمان
442
00:00:00
32
سوره سجده
441
00:00:00
33
سوره احزاب
443
00:00:00
34
سوره سبا
441
00:00:00
35
سوره فاطر
443
00:00:00
36
سوره یس
450
00:00:00
37
سوره صافات
442
00:00:00
38
سوره ص
442
00:00:00
39
سوره زمر
441
00:00:00
40
سوره غافر
441
00:00:00
41
سوره فصلت
441
00:00:00
42
سوره شوری
441
00:00:00
43
سوره زخرف
444
00:00:00
44
سوره دخان
443
00:00:00
45
سوره جاثیه
443
00:00:00
46
سوره احقاف
442
00:00:00
47
سوره محمد
442
00:00:00
48
سوره فتح
442
00:00:00
49
سوره حجرات
442
00:00:00
50
سوره ق
444
00:00:00
51
سوره ذاریات
442
00:00:00
52
سوره طور
443
00:00:00
53
سوره نجم
442
00:00:00
54
سوره قمر
442
00:00:00
55
سوره رحمن
444
00:00:00
56
سوره واقعه
443
00:00:00
57
سوره حدید
442
00:00:00
58
سوره مجادله
442
00:00:00
59
سوره حشر
443
00:00:00
60
سوره ممتحنه
443
00:00:00
61
سوره صف
447
00:00:00
62
سوره جمعه
441
00:00:00
63
سوره منافقون
440
00:00:00
64
سوره تغابن
441
00:00:00
65
سوره طلاق
442
00:00:00
66
سوره تحریم
443
00:00:00
67
سوره ملک
447
00:00:00
68
سوره قلم
440
00:00:00
69
سوره حاقه
443
00:00:00
70
سوره معارج
442
00:00:00
71
سوره نوح
440
00:00:00
72
سوره جن
441
00:00:00
73
سوره مزمل
442
00:00:00
74
سوره مدثر
444
00:00:00
75
سوره قیامت
441
00:00:00
76
سوره انسان
446
00:00:00
77
سوره مرسلات
443
00:00:00
78
سوره نبا
484
00:00:00
79
سوره نازعات
446
00:00:00
80
سوره عبس
443
00:00:00
81
سوره تکویر
440
00:00:00
82
سوره انفطار
441
00:00:00
83
سوره مطففین
617
00:00:00
84
سوره انشقاق
441
00:00:00
85
سوره بروج
440
00:00:00
86
سوره طارق
441
00:00:00
87
سوره اعلی
441
00:00:00
88
سوره قاشیه
440
00:00:00
89
سوره فجر
442
00:00:00
90
سوره بلد
441
00:00:00
91
سوره شمس
440
00:00:00
92
سوره لیل
441
00:00:00
93
سوره ضحی
442
00:00:00
94
سوره شرح
441
00:00:00
95
سوره تین
440
00:00:00
96
سوره علق
441
00:00:00
97
سوره قدر
442
00:00:00
98
سوره بینه
440
00:00:00
99
سوره زلزله
444
00:00:00
100
سوره عادیات
449
00:00:00
101
سوره قارعه
444
00:00:00
102
سوره تکاثر
442
00:00:00
103
سوره عصر
444
00:00:00
104
سوره همزه
443
00:00:00
105
سوره فیل
441
00:00:00
106
سوره قریش
442
00:00:00
107
سوره ماعون
442
00:00:00
108
سوره کوثر
443
00:00:00
109
سوره کافرون
442
00:00:00
110
سوره نصر
446
00:00:00
111
سوره مسد
453
00:00:00
112
سوره توحید
451
00:00:00
113
سوره فلق
446
00:00:00
114
سوره ناس
468
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد خلیل الحصری
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 18029
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
2012
00:00:00
2
سوره بقره
1640
00:00:00
3
سوره آل عمران
1161
00:00:00
4
سوره نساء
1100
00:00:00
5
سوره مائده
1100
00:00:00
6
سوره انعام
1097
00:00:00
7
سوره اعراف
1078
00:00:00
8
سوره انفال
1059
00:00:00
9
سوره توبه
1057
00:00:00
10
سوره یونس
1131
00:00:00
11
سوره هود
1070
00:00:00
12
سوره یوسف
1113
00:00:00
13
سوره رعد
1111
00:00:00
14
سوره ابراهیم
1088
00:00:00
15
سوره حجر
1058
00:00:00
16
سوره نحل
1048
00:00:00
17
سوره اسراء
1094
00:00:00
18
سوره کهف
1060
00:00:00
19
سوره مریم
1082
00:00:00
20
سوره طه
1068
00:00:00
21
سوره انبیاء
1070
00:00:00
22
سوره حج
1046
00:00:00
23
سوره مومنون
1070
00:00:00
24
سوره نور
1076
00:00:00
25
سوره فرقان
1057
00:00:00
26
سوره شعراء
1066
00:00:00
27
سوره نمل
1052
00:00:00
28
سوره قصص
1051
00:00:00
29
سوره عنکبوت
1046
00:00:00
30
سوره روم
1045
00:00:00
31
سوره لقمان
1069
00:00:00
32
سوره سجده
1041
00:00:00
33
سوره احزاب
1048
00:00:00
34
سوره سبا
1050
00:00:00
35
سوره فاطر
1045
00:00:00
36
سوره یس
1117
00:00:00
37
سوره صافات
1067
00:00:00
38
سوره ص
1051
00:00:00
39
سوره زمر
1046
00:00:00
40
سوره غافر
1045
00:00:00
41
سوره فصلت
1042
00:00:00
42
سوره شوری
1073
00:00:00
43
سوره زخرف
1070
00:00:00
44
سوره دخان
1048
00:00:00
45
سوره جاثیه
1061
00:00:00
46
سوره احقاف
1070
00:00:00
47
سوره محمد
1059
00:00:00
48
سوره فتح
1055
00:00:00
49
سوره حجرات
1049
00:00:00
50
سوره ق
1065
00:00:00
51
سوره ذاریات
1049
00:00:00
52
سوره طور
1054
00:00:00
53
سوره نجم
1054
00:00:00
54
سوره قمر
1058
00:00:00
55
سوره الرحمن
1070
00:00:00
56
سوره واقعه
1084
00:00:00
57
سوره حدید
1087
00:00:00
58
سوره مجادله
1070
00:00:00
59
سوره حشر
1050
00:00:00
60
سوره ممتحنه
1048
00:00:00
61
سوره صف
1041
00:00:00
62
سوره جمعه
1053
00:00:00
63
سوره منافقون
1053
00:00:00
64
سوره تغابن
1060
00:00:00
65
سوره طلاق
1051
00:00:00
66
سوره تحریم
1049
00:00:00
67
سوره ملک
1087
00:00:00
68
سوره قلم
1054
00:00:00
69
سوره حاقه
1062
00:00:00
70
سوره معارج
1062
00:00:00
71
سوره نوح
1051
00:00:00
72
سوره جن
1049
00:00:00
73
سوره مزمل
1051
00:00:00
74
سوره مدثر
1047
00:00:00
75
سوره قیامت
1048
00:00:00
76
سوره انسان
1045
00:00:00
77
سوره مرسلات
1047
00:00:00
78
سوره نبا
1132
00:00:00
79
سوره نازعات
1087
00:00:00
80
سوره عبس
1080
00:00:00
81
سوره تکویر
1075
00:00:00
82
سوره انفطار
1055
00:00:00
83
سوره مطففین
1073
00:00:00
84
سوره انشقاق
1058
00:00:00
85
سوره بروج
1063
00:00:00
86
سوره طارق
1065
00:00:00
87
سوره اعلی
1062
00:00:00
88
سوره غاشیه
1059
00:00:00
89
سوره فجر
1072
00:00:00
90
سوره بلد
1064
00:00:00
91
سوره شمس
1075
00:00:00
92
سوره لیل
1063
00:00:00
93
سوره ضحی
1065
00:00:00
94
سوره شرح
1054
00:00:00
95
سوره تین
1064
00:00:00
96
سوره علق
1055
00:00:00
97
سوره قدر
1061
00:00:00
98
سوره بینه
1056
00:00:00
99
سوره زلزله
1060
00:00:00
100
سوره عادیات
1072
00:00:00
101
سوره قارعه
1067
00:00:00
102
سوره تکاثر
1082
00:00:00
103
سوره عصر
1059
00:00:00
104
سوره همزه
1061
00:00:00
105
سوره فیل
1060
00:00:00
106
سوره قریش
1059
00:00:00
107
سوره ماعون
1057
00:00:00
108
سوره کوثر
1057
00:00:00
109
سوره کافرون
1064
00:00:00
110
سوره نصر
1060
00:00:00
111
سوره مسد
1059
00:00:00
112
سوره توحید
1076
00:00:00
113
سوره فلق
1073
00:00:00
114
سوره ناس
1186
00:00:00
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی
ترتیل بصورت سوره به سوره
زمان پخش: 00:00:00    
بازدید: 13939
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
سوره حمد
492
00:00:00
2
سوره بقره
423
00:00:00
3
سوره آل عمران
380
00:00:00
4
سوره نساء
372
00:00:00
5
سوره مائده
369
00:00:00
6
سوره انعام
365
00:00:00
7
سوره اعراف
367
00:00:00
8
سوره انفال
372
00:00:00
9
سوره توبه
366
00:00:00
10
سوره یونس
366
00:00:00
11
سوره هود
367
00:00:00
12
سوره یوسف
363
00:00:00
13
سوره رعد
363
00:00:00
14
سوره ابراهیم
367
00:00:00
15
سوره حجر
365
00:00:00
16
سوره نحل
364
00:00:00
17
سوره اسراء
368
00:00:00
18
سوره کهف
365
00:00:00
19
سوره مریم
365
00:00:00
20
سوره طه
365
00:00:00
21
سوره انبیاء
364
00:00:00
22
سوره حج
363
00:00:00
23
سوره مومنون
368
00:00:00
24
سوره نور
364
00:00:00
25
سوره فرقان
365
00:00:00
26
شعراء
363
00:00:00
27
سوره نمل
363
00:00:00
28
سوره قصص
363
00:00:00
29
سوره عنکبوت
363
00:00:00
30
سوره روم
367
00:00:00
31
سوره لقمان
369
00:00:00
32
سوره سجده
363
00:00:00
33
سوره احزاب
365
00:00:00
34
سوره سباء
366
00:00:00
35
سوره فاطر
365
00:00:00
36
سوره یس
369
00:00:00
37
سوره صافّات
364
00:00:00
38
سوره ص
363
00:00:00
39
سوره زمر
363
00:00:00
40
سوره غافر
364
00:00:00
41
سوره فصّلت
363
00:00:00
42
سوره شوری
364
00:00:00
43
سوره زخرف
363
00:00:00
44
سوره دخان
365
00:00:00
45
سوره جاثیه
363
00:00:00
46
سوره احقاف
364
00:00:00
47
سوره محمد
365
00:00:00
48
سوره فتح
367
00:00:00
49
سوره حجرات
365
00:00:00
50
سوره ق
363
00:00:00
51
سوره ذاریات
364
00:00:00
52
سوره طور
366
00:00:00
53
سوره نجم
363
00:00:00
54
سوره قمر
366
00:00:00
55
سوره رحمن
364
00:00:00
56
سوره واقعه
367
00:00:00
57
سوره حدید
363
00:00:00
58
سوره مجادله
364
00:00:00
59
سوره حشر
363
00:00:00
60
سوره ممتحنه
363
00:00:00
61
سوره صف
363
00:00:00
62
سوره جمعه
363
00:00:00
63
سوره منافقون
363
00:00:00
64
سوره تغابن
363
00:00:00
65
سوره طلاق
363
00:00:00
66
سوره تحریم
363
00:00:00
67
سوره ملک
366
00:00:00
68
سوره قلم
363
00:00:00
69
سوره حاقّه
363
00:00:00
70
سوره معارج
364
00:00:00
71
سوره نوح
363
00:00:00
72
سوره جن
367
00:00:00
73
سوره مزّمل
364
00:00:00
74
سوره مدّثر
363
00:00:00
75
سوره قیامت
363
00:00:00
76
سوره انسان
366
00:00:00
77
سوره مرسلات
365
00:00:00
78
سوره نبا
405
00:00:00
79
سوره نازعات
375
00:00:00
80
سوره عبس
376
00:00:00
81
سوره تکویر
368
00:00:00
82
انفطار
371
00:00:00
83
سوره مطففین
368
00:00:00
84
سوره انشقاق
372
00:00:00
85
سوره بروج
369
00:00:00
86
سوره طارق
368
00:00:00
87
سوره اعلی
372
00:00:00
88
سوره غاشیه
366
00:00:00
89
سوره فجر
369
00:00:00
90
سوره بلد
369
00:00:00
91
سوره شمس
368
00:00:00
92
سوره لیل
370
00:00:00
93
سوره ضحی
371
00:00:00
94
سوره شرح
368
00:00:00
95
سوره تین
366
00:00:00
96
سوره علق
372
00:00:00
97
سوره قدر
368
00:00:00
98
سوره بینه
369
00:00:00
99
سوره زلزال
371
00:00:00
100
سوره عادیات
368
00:00:00
101
سوره قارعه
367
00:00:00
102
سوره تکاثر
366
00:00:00
103
سوره عصر
367
00:00:00
104
سوره همزه
367
00:00:00
105
سوره فیل
370
00:00:00
106
سوره قریش
370
00:00:00
107
سوره ماعون
367
00:00:00
108
سوره کوثر
374
00:00:00
109
سوره کافرون
368
00:00:00
110
سوره نصر
367
00:00:00
111
سوره مسد
369
00:00:00
112
سوره توحید
373
00:00:00
113
سوره فلق
370
00:00:00
114
سوره ناس
461
00:00:00
rss
1