ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد غامدی
تفکیک بصورت جزء به جزء- برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
جمعه 16 مهر 1395
تعداد نمایش آلبوم: 603 بار
زمان کل آلبوم: 00:00:00
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
122
00:00:00
2
جزء دوم
75
00:00:00
3
جزء سوم
69
00:00:00
4
جزء چهارم
68
00:00:00
5
جزء پنجم
71
00:00:00
6
جزء ششم
70
00:00:00
7
جزء هفتم
68
00:00:00
8
جزء هشتم
69
00:00:00
9
جزء نهم
69
00:00:00
10
جزء دهم
68
00:00:00
11
جزء یازدهم
68
00:00:00
12
جزء دوازدهم
68
00:00:00
13
جزء سیزدهم
69
00:00:00
14
جزء چهاردهم
68
00:00:00
15
جزء پانزدهم
69
00:00:00
16
جزء شانزدهم
68
00:00:00
17
جزء هفدهم
68
00:00:00
18
جزء هجدهم
68
00:00:00
19
جزء نوزدهم
68
00:00:00
20
جزء بیستم
69
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
70
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
69
00:00:00
23
جزء بیست و سوم
68
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
68
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
68
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
68
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
68
00:00:00
28
جزء بیست و نهم
68
00:00:00
29
جزء سی ام
77
00:00:00
30
جزء بیست و هشتم
69
00:00:00