ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
یک شنبه 18 مهر 1395
تعداد نمایش آلبوم: 614 بار
زمان کل آلبوم: 00:00:00
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
101
00:00:00
2
جزء دوم
61
00:00:00
3
جزء سوم
55
00:00:00
4
جزء چهارم
58
00:00:00
5
جزء پنجم
58
00:00:00
6
جزء ششم
54
00:00:00
7
جزء هفتم
53
00:00:00
8
جزء هشتم
53
00:00:00
9
جزء نهم
53
00:00:00
10
جزء دهم
53
00:00:00
11
جزء یازدهم
55
00:00:00
12
جزء دوازدهم
53
00:00:00
13
جزء سیزدهم
53
00:00:00
14
جزء چهاردهم
53
00:00:00
15
جزء پانزدهم
53
00:00:00
16
جزء شانزدهم
53
00:00:00
17
جزء هفدهم
53
00:00:00
18
جزء هجدهم
53
00:00:00
19
جزء نوزدهم
53
00:00:00
20
جزء بیستم
53
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
53
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
54
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
53
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
53
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
53
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
53
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
53
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
53
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
57
00:00:00
30
جزء سی ام
74
00:00:00