ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
یک شنبه 18 مهر 1395
تعداد نمایش آلبوم: 1041 بار
زمان کل آلبوم: 00:00:00
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
217
00:00:00
2
جزء دوم
146
00:00:00
3
جزء سوم
132
00:00:00
4
جزء چهارم
134
00:00:00
5
جزء پنجم
133
00:00:00
6
جزء ششم
128
00:00:00
7
جزء هفتم
128
00:00:00
8
جزء هشتم
127
00:00:00
9
جزء نهم
128
00:00:00
10
جزء دهم
127
00:00:00
11
جزء یازدهم
131
00:00:00
12
جزء دوازدهم
130
00:00:00
13
جزء سیزدهم
128
00:00:00
14
جزء چهاردهم
127
00:00:00
15
جزء پانزدهم
127
00:00:00
16
جزء شانزدهم
127
00:00:00
17
جزء هفدهم
127
00:00:00
18
جزء هجدهم
127
00:00:00
19
جزء نوزدهم
128
00:00:00
20
جزء بیستم
127
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
130
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
133
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
127
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
127
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
128
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
130
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
127
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
127
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
136
00:00:00
30
جزء سی ام
167
00:00:00