ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
پخش کل آلبوم   ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد صیاف زاده
تفکیک بصورت جزء به جزء - برای دانلود جزء مورد نظر روی آن کلیک کنید.
یک شنبه 18 مهر 1395
تعداد نمایش آلبوم: 1220 بار
زمان کل آلبوم: 00:00:00
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
جزء اول
269
00:00:00
2
جزء دوم
178
00:00:00
3
جزء سوم
164
00:00:00
4
جزء چهارم
165
00:00:00
5
جزء پنجم
170
00:00:00
6
جزء ششم
159
00:00:00
7
جزء هفتم
159
00:00:00
8
جزء هشتم
158
00:00:00
9
جزء نهم
161
00:00:00
10
جزء دهم
159
00:00:00
11
جزء یازدهم
162
00:00:00
12
جزء دوازدهم
161
00:00:00
13
جزء سیزدهم
159
00:00:00
14
جزء چهاردهم
158
00:00:00
15
جزء پانزدهم
159
00:00:00
16
جزء شانزدهم
158
00:00:00
17
جزء هفدهم
158
00:00:00
18
جزء هجدهم
158
00:00:00
19
جزء نوزدهم
159
00:00:00
20
جزء بیستم
158
00:00:00
21
جزء بیست ویکم
161
00:00:00
22
جزء بیست و دوم
165
00:00:00
23
جزء بیست وسوم
158
00:00:00
24
جزء بیست و چهارم
158
00:00:00
25
جزء بیست و پنجم
159
00:00:00
26
جزء بیست و ششم
161
00:00:00
27
جزء بیست و هفتم
158
00:00:00
28
جزء بیست و هشتم
158
00:00:00
29
جزء بیست و نهم
167
00:00:00
30
جزء سی ام
201
00:00:00